Leveringsvoorwaarden

Algemene informatie

1.1 De verkoopsvoorwaarden bepalen het aanbod, de verkoop en de levering van alle producten van of namens Nutrined en zijn van toepassing op alle gelijkaardige transacties tussen Nutrined en de klant. De klant erkent bekend te zijn met en aanvaardt de volledige versie van de verkoopsvoorwaarden. De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.
1.2 Deze verkoopsvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht. Ze zijn op ieder moment onderhevig aan veranderingen die onmiddellijk effect zullen hebben en zonder voorafgaande verwittiging van kracht zullen zijn.
1.3 De betekenis van de term 'Producten' in de verkoopsvoorwaarden is: het afgewerkte product klaar voor verkoop waarvan een beperkte beschrijving is weergegeven.

ART 1 – PRIJZEN
De prijzen op de website worden uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen. De leverings- en verzendingskosten worden aangegeven op het einde van het order, bovenop de prijzen van de geselecteerde producten.
De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling. Wanneer de prijs zou stijgen of dalen tussen het order en de levering, of als er een fout zou optreden bij ingave op de website dan zal de klant geïnformeerd worden en zal overeengekomen worden om het product aan de correcte prijs te leveren.

ART 2 – BESCHIKBAARHEID
De orders worden uitgeleverd volgens beschikbare voorraden. Als één van de bestelde producten niet in voorraad is, wordt U binnen de 5 dagen na datum van uw bestelling per email verwittigd. Er wordt ook aangegeven binnen welke periode het product zou kunnen worden aangeleverd.
De producten worden geleverd na ontvangst van de betaling. Vertragingen in de levering kan in geen geval leiden tot annulatie van het order of enige ander compensatie.

ART 3 – HERROEPINGSRECHT, TEVREDEN OF TERUGBETAALD
De klant heeft 7 kalenderdagen (bedoeld in artikel L 121-20 van het consumentenrecht) om door te geven aan dat het product niet voldoet en zal teruggestuurd worden. Het product wordt op kosten van de klant teruggestuurd, altijd samen met de inkoopontvangst. Alleen producten die nieuw, volledig en in orginele ongeopende verpakking zitten (goederen verpakt in verzegelde potten of blisters kunnen alleen worden geretourneerd als de klant deze niet geopend heeft) kunnen worden geretourneerd. Een beschadigde product wordt niet terugbetaald. Als het item dat is geretourneerd onvolledig of beschadigd is, dan zal geen terugbetaling of vervanging worden gedaan en het product blijft ter beschikking van de klant in ons magazijn. Het zal niet opnieuw worden verstuurd. De bovenstaande termijnen beginnen te lopen vanaf de dag na ontvangst van de bestelling .De terugbetaling wordt gedaan door bank transfer naar de rekening van de klant die hij zal opgeven. Het herroepingsrecht geldt niet voor professionals.

ART 4 – GARANTIE
Een retour moeten geschieden via de post of elke andere vervoerder. De klant zal ervoor zorgen dat de producten tegen alle schade, veroorzaakt tijdens het vervoer, worden beschermd. Als de producten zijn beschadigd of verloren gegaan tijdens het vervoer, kan alleen de koper in beroep gaan tegen de vervoerder die hij heeft ingehuurd. De verzendkosten zullen worden gedragen door de klant. Houd er rekening mee dat de garantie geldt niet voor compensatie voor schade te wijten aan externe oorzaken (ongevallen, schok, bliksem, ...) of door een fout van de klant die voortvloeit uit incorrect gebruik.
Daarom wordt de klant gevraagd om de informatie op het etiket van het product, in detail te lezen.

ART 5 – BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONLIJKE INFORMATIE
De gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 December 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat: persoonlijke gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt om te reageren op verzoeken om informatie die u hebt verstrekt. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens en de nauwkeurigheid van deze wet te raadplegen. Rapporteer eventuele fouten en deze zullen worden gecorrigeerd. Om dit te doen, neem contact op met de beheerder van de site.
Wij verplichten ons tot de meest uitgebreide veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van deze persoonlijke gegevens die u ons meedeelt.

ART 6 - TOEPASSING
Our sales are subject to the Dutch law and only present general conditions are applicable, except by special agreement. All other conditions we would be submitted are invalid. The placing of an order implies the acceptance by the buyer of both our general conditions and our special sale conditions.
Onze verkopen zijn onderworpen aan het Nederlands recht en alleen huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing, behalve door speciale overeenkomst. Alle andere voorwaarden die zouden worden ingediend zijn ongeldig. Het plaatsen van een bestelling, impliceert de aanvaarding door de klant van zowel onze algemene voorwaarden en onze speciale verkoopsvoorwaarden.

ART 7 – TRANSPORT
Transportkosten worden gedragen door de koper. Ongeacht de methode van verzending en de plaats van levering worden de producten altijd op risico van de geadresseerde verzonden, zodra zij ons magazijn verlaten.
In geval van vermeende schade of verlies van de producten, brengt de geadresseerde schadeverslag uit na ontvangst aan de chauffeur.

ART 8 – COMPLAINTS
Alle opmerkingen of klachten met betrekking tot onze levering moeten naar ons verstuurd worden binnen acht dagen na ontvangst van de producten om in aanmerking te komen.

ART 9 - RECHTBANK
Enkel de rechtbank van Goirle is bevoegd op regel in eventuele geschillen die zich tussen de partijen kunnen voordoen.

Terms of service
General information

1.1 The terms and conditions of sale determine the offer, sale and delivery of all products made by or on behalf of Nutrined and apply to all similar transactions between Nutrined and the customer. The client recognizes to be familiar with and accepts the full version of the terms and conditions of sale. The customer should always read the terms and conditions for internet sales before an internet order. With every order, the customer will be asked to confirm that he expressly accept these conditions.

1.2 these sales conditions are effective immediately. They are subject to change at any time which will have immediate effect and without prior notification will be effective.

1.3 the meaning of the term "products" in the terms and conditions of sale: the finished product is ready for sale for which reduced description is displayed.

ART 1 – PRICE

The prices on our site are in Euros and include all taxes, delivery costs excluded. Any delivery costs to the user specified in function of its product selection and are invoiced to him at the end of the order, in addition to the price of the selected products.

The indicated prices can changes. When an order is entered, the price for the order will be the price indicated on the website at that moment. If the price stated on our site would be increased or decreased between order and delivery, or if we would have made an error while entering the prices at our site, the customer will be notified and we have agreed to ask the product to be delivered at the right price.

ART 2 – AVAILABILITY

We carry out the orders according to available stocks.If one of the ordered products are not in our stock, we will notify you by e-mail within 5 days from the date of your order, to notify you of this and to specify the period within which the product would be delivered.

The products will be sent after receiving of the payment. Delays can in no case lead to the cancellation of the order nor any compensation.

ART 3 – RIGHT OF WITHDRAWAL, SATISFIED OR REIMBURSED

The customer enjoys 7 calendar days (provided for in Article L 121-20 of the Consumer Protection Law) to give us a product that does not satisfy and return it. The product is at the expense of the customer returned together with the purchase receipt. Only products that are new, complete and in the original unopened packaging (goods packed in blister or sealed boxes can only be returned if the customer has not been unsealed) may be returned. A damaged product is not refundable. If the item is returned incomplete or damaged, no refund will be done and the product remains at the disposal of the customer in our warehouse. It will not be send for a second time. The above time limits begin to run from the day following receipt of the order. The repayment is done through bank transfer to the account of the customer which he will specify. The right of withdrawal does not apply to professionals.

ART 4 – WARRANTY

Any returns must be done through the Post or any other carrier. The customer will ensure that the goods are safeguarded for all damage could be caused during transport. If the goods are damaged or lost during return transport, the buyer can only appeal to the carrier that he has hired. The shipping costs will be borne by the customer. Please note that the warranty does not apply to compensation for damages due to external causes (accidents, shock, lightning,...) or a fault of the customer arising from use not in accordance with the suggested use. Therefore, the customer is asked to read the information supplied on the label of the product, in detail.

ART 5 – PROTECTION OF PRIVACY AND PERSONAL INFORMATIONS

The data will be processed in accordance with the provisions of the Act of 8 December 1992 concerning the processing of personal data. This means that: Personal data may only be collected and processed to respond to requests for information you have provided. Personal data will not be communicated to third parties and are not used for commercial purposes. You have the right to consult your personal data and the accuracy of that act. Please report any errors to be corrected. To do this, please contact the administrator of the site. We commit ourselves to the most extensive security measures to prevent third parties abuse these personal data which you have communicated.

ART 6 - APPLICATION

Our sales are subject to the Dutch law and only present general conditions are applicable, except by special agreement. All other conditions we would be submitted are invalid. The placing of an order implies the acceptance by the buyer of both our general conditions and our special sale conditions.

ART 7 – TRANSPORT

Transport costs are borne by the buyer. Regardless of the method of shipment and the place of delivery, the goods always travel at the risk of the consignee as soon as they leave our warehouse, except story of the buyer against the carrier. In cases of alleged damage or loss of the goods, the consignee shall report damage upon receipt to the driver.

ART 8 – COMPLAINTS

To be considered, comments or complaints must be sent to us regarding our delivery within eight days after receipt thereof.

ART 9 - COURTS

Only the courts of Goirle have jurisdiction to rule on any disputes which may arise between the parties.